Handelsbetingelser

Samarbejde og handel skal ske med klare linjer i mellem. Jeg har derfor nedskrevet de betingelser du godkender, når du handler med mig. Skulle der imod forventning være noget du er i tvivl om, så kontakt mig straks.

1) Disse betingelser og købsaftalen:

1.1 – Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Reshape. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig som kunde og Reshape, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) Betaling og ejendomsforbehold

2.1 – Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

2.2 – Betaling sker som udgangspunkt i rater. Første betaling sker inden produktionsstart og dækker mellem 30-50% af det estimerede beløb for projektet. Er der tale om et direkte tilbud dækker det 30-50% af den endelig tilbudspris.

2.3 – Med rater menes der enten to eller tre betalinger som hver fordeler sig minimum til 30% indtil det fulde beløb er dækket.

2.4 – Har projektet estimerede eksterne udgifter skal disse også betales inden produktionsstart. Her er tale om fx. licens til musik, speak/voiceover, skriftyper, effekter eller leje af udstyr – dette er ej begrænset til de nævnte eksempler.

2.5 – Dette er for at sikre at Reshape ikke skal lægge ud for eksterne udgifter.

2.6 – Reshape forbeholder  sig retten til at opkræve den endelig betaling af det fulde estimerede beløb, eller konkrete tilbud efter masimalt 45 dage fra projektets startdato (datoen da projektet blev accepteret). Dette også selvom projektet ikke er færdigt uanset hvilken part dette måtte skyldes.

2.7 – Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan Reshape tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

2.8 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 3% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er Reshape i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.9 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du ligeledes betale et kompensationsbeløb bestående af minimum 310kr. Se “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” §1 stk. 2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145155

2.10 – Reshape forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.

2.11 – Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.12 – Reshape har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af trediemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

2.13 – D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Reshape skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

2.14 – Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Reshape, dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i væsentlig grad har bidraget med design, idé til systemet eller lign. Kunden har derimod ubetinget brugsret til alt det leverede jo mindre andet er specificeret. Det vil sige at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde der strider mod dansk lov om ophavsret.

2.15 – Reshape forbeholder sig retten i enhver sammenhæng til, at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjenmed på for eksempel, men ikke begrænset til, Reshapes webside og trykte markedsføringsmaterialer.

2.16 – Ved levering af fotos til ”Google Street View | Trusted” programmet gør det sig gældende, at Reshape ej har bestemmelse over Google’s services. Reshape har ophavsretten til billederne og er producenten af billederne, men kan ej stå til ansvar hvis denne service skulle stoppe og ej heller stå til ansvar hvis Google fjerner individuelle billeder fra denne service.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1 – For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved gennemført leverance og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Reshape besked herom. Reshape er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

3.2 – Du er berettiget til i op til 1 måned fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3 – Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Reshape sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4 – Såfremt Reshape tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Reshape er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5 – Reshapes ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

4) Force Majeure

4.1 – Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

adminHandelsbetingelser